FANDOM郑诗琪

Zheng ShiQi

Idols Ft
SHY48 2nd Gen


Zp 70078

Information

 • 昵称 (Nickname): 糖糖 (TangTang)
 • 生日 (Birthday): 1999-07-05
 • 岁数 (Age): 21 Years Old
 • 星座 (Constellation): 巨蟹座 (Cancer)
 • 出生地 (Birthplace): 辽宁, 中国 (Liaoning, China)
 • 身高 (Height): 158 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 吃很多的糖果 (Eat Lots Of Candies)、煮米线 (Boiled Rice Noodles)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 宅舞 (ZhaiWu)、爵士舞 (Jazz Dance)、钢琴 (Piano)、手工 (Handicraft)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

SHY48 2nd Gen >> Team SIII >> Team SIII & Team HII >> Team SIII >> Idols Ft

2017

 • Jan 12:
  • Joined SHY48 2nd Gen
  • Joined Team SIII
 • Nov 24: Given a concurrency position in Team HIII

2018

 • Apr 21: Concurrency ended

2019


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.