FANDOM王嘉瑜

Wang JiaYu

Team CKG48
SHY48 3rd Gen


Zp 70094

Information

  • 昵称 (Nickname): 小鱼 (XiaoYu)、瑜小瑜 (YuXiaoYu)
  • 生日 (Birthday): 2002-05-02
  • 岁数 (Age): 18 Years Old
  • 星座 (Constellation): 金牛座 (Taurus)
  • 出生地 (Birthplace): 重庆, 中国 (Chongqing, China)
  • 身高 (Height): 158 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 能吃辣 (Can Eat Spicy Food)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 唱歌 (Singing)、跳舞 (Dancing)、吃零食 (Snacking)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

SHY48 3rd Gen >> Team HIII >> Team E >> Idols Ft >> CKG48

2018

2019


CKG48
Members Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanJiang XinLi HuiLai JunYiLiang JingJin
Liu YiHanLei YuXiaoMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian QianLanTu XiuWenWang JiaYuWang MengZhuWu XueYu
Yang YunHanYu YunXuanZhou QianYuZuo XinZhang YouNing
Stages CKG48 Special Stage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.