FANDOM


Logo-snh48 Logo-bej48 Logo-gnz48
明星殿堂 (SNH48 Group Star Palace)
SNH48 GNZ48
Team SII Team HII Team G Team Z
Team NII Team X Team NIII GNZ48 Trainees
BEJ48 GNZ48 Class 4 GNZ48 Class 8
IDOLS Ft CKG48
海外练习生 (SNH48 Group Overseas Trainee)
Team s logo
Captain 队长:
钱蓓婷 Qian BeiTing
Co-Captain 副队长:
戴萌 Dai Meng
Zp 10008
Zp 10003


History of Team SII

2013

 • Aug 30 -《最后的钟声响起》Premiere Show
 • Nov 11
  • SNH48 Team SII is formed with 24 Members
  • Mo Han appointed as Captain
   • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Dong ZhiYi, Gu XiangJun, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Tang Min, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin
 • Dec 15 -《最后的钟声响起》Final Show
 • Dec 27 -《永恒之光》Premiere Show

2014

 • Apr 02
  • Contractual Member System introduced
  • Dong ZhiYi, Gu XiangJun & Tang Min became contractual members
   • (Members Count: 21) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin
 • May 16 -《永恒之光》Final Show
 • May 30 -《不眠之夜》Premiere Show
 • Sep 05 - 3rd Gen Members (Gong XiaoHe, Yuan DanNi, Zeng LinYu, Zhao Ye) joined Team SII
  • (Members Count: 25) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Gong XiaoHe, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zeng LinYu, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Nov 01 -《不眠之夜》Final Show
 • Nov 07 -《勇气重生》Premiere Show
 • Nov 25 - Zeng LinYu moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Gong XiaoHe, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye

2015

 • Feb 13 - Wu ZheHan demoted to SNH48 4th Gen
  • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Gong XiaoHe, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Mar 17 - Gong XiaoHe moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 22) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • May 06 - Wu ZheHan regains back SNH48 1st Gen identity and returns to Team SII, at the same time, hold a concurrency with Team X
  • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Jun 20 -《勇气重生》Final Show
 • Jun 26 -《让梦想闪耀》Premiere Show
 • Sep 13
  • 5th Gen Members (Liu LiWei, Shen YueJiao, Xu JiaLi) joined Team SII
  • Yuan DanNi hold a concurrency with Team HII
  • Dai Meng appointed as Captain and Mo Han appointed as Co-Captain
  • Contractual Member System cancelled, all contractual members dismissed from SNH48
   • (Members Count: 26) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Miyazawa Sae, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaLi, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye

2016

 • Feb 18 -《让梦想闪耀》Final Show
 • Feb 26 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • Mar 16 - Miyazawa Sae graduated from SNH48
  • (Members Count: 25) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaLi, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Mar 26 - 6th Gen Member (Cheng Jue) joined Team SII
  • (Members Count: 26) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaLi, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Apr 20 - Xu JiaLi transferred to BEJ48
  • (Members Count: 25) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • May 14 -《十八个闪耀瞬间》Final Show
 • May 20
  • 《心的旅程》Premiere Show
  • Team X Member Feng XiaoFei hold a concurrency with Team SII
   • (Members Count: 26) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Suzuki Mariya, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Jun 10 - Suzuki Mariya Concurrency Removed
  • (Members Count: 25) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao JiaMin, Zhao Ye
 • Jul 30 - Zhao JiaMin moved to hiatus
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiWei, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen YueJiao, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao Ye
 • Aug 14 - Liu LiWei and Shen YueJiao dismissed from SNH48
  • (Members Count: 22) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao Ye
 • Sep 15 - 7th Gen Members (Lv Yi, Pan YanQi, Zhao HanQian) joined Team SII
  • (Members Count: 25) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Lv Yi, Mo Han, Pan YanQi, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao HanQian, Zhao Ye

2017

 • Jun 10 -《心的旅程》Final Show
 • Jun 30 -《第48区》Premiere Show
 • Sep 09 - Zhao HanQian moved to hiatus
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Feng XiaoFei, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Lv Yi, Mo Han, Pan YanQi, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao Ye

2018

 • Feb 03 - SNH48 Team Shuffle
  • Feng XiaoFei concurrency removed
  • Liu ZengYan, Shao XueCong, Xu YiRen transferred to Team SII
  • Cheng Jue, Pan YanQi, Shen ZhiLin, Wen JingJie demoted to SNH48 Trainee
  • Dai Meng appointed as Captain and Mo Han appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 22) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu ZengYan, Lv Yi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu YiRen, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao Ye
 • Apr 30 -《第48区》Final Show
 • May 01 -《美丽48区》Premiere Show
 • Jun 23 - SNH48 Trainee Wen JingJie (who got 32nd Place in the 5th Election 1st Preliminaries & fulfilled the promotion criteria) rejoins Team SII
  • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu ZengYan, Lv Yi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu YiRen, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao Ye
 • Nov 18 -《美丽48区》Final Show
 • Nov 23 -《重生计划》Premiere Show
 • Dec 29 - Zhao Ye moved to hiatus
  • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu ZengYan, Lv Yi, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu YiRen, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Chen JunYu, Yang LingYi, Zhu XiaoDan transferred to Team SII
  • Lv Yi transferred to Team X
  • Xu YiRen transferred to Idols Ft
   • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yang LingYi, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhu XiaoDan
 • Jan 26 - Qian BeiTing appointed as Captain and Dai Meng appointed as Co-Captain
 • Apr 30 - Yang LingYi moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhu XiaoDan
 • Sep 14 - 12th Gen Members (Chen YuZi, Liu LiQian) joined Team SII
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Chen YuZi, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiQian, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhu XiaoDan
 • Sep 27 - Xu ZiXuan and Zhu XiaoDan moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Chen YuZi, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiQian, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe
 • Nov 29 - 13th Gen Members (Wang BeiNi, You Miao) joined Team SII
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Chen YuZi, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiQian, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wang BeiNi, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, You Miao, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe

2020

 • Jan 10 - Yuan DanNi moved to hiatus
  • (Members Count: 23) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Chen YuZi, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiQian, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wang BeiNi, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, You Miao, Yuan YuZhen, Zhang YuGe
 • Mar 07 - Overseas Trainee Wang QiuRu transferred to Team SII
  • (Members Count: 24) Chen GuanHui, Chen JunYu, Chen Si, Chen YuZi, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Liu LiQian, Liu ZengYan, Mo Han, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shao XueCong, Sun Rui, Wang BeiNi, Wang QiuRu, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, You Miao, Yuan YuZhen, Zhang YuGe

Stages by SNH48 Team SII
No Name Show Dates
SII1 最后的钟声响起 (The Last Bell Rings) Aug 30 2013 - Dec 15 2013
SII2 永恒之光 (Long Light) Dec 27 2013 - May 16 2014
SII3 不眠之夜 (Pajama Drive) May 30 2014 - Nov 01 2014
SII4 勇气重生 (Reset) Nov 07 2014 - Jun 20 2015
SII5 让梦想闪耀 (We Mustn't Let The Dream Die) Jun 26 2015 - Feb 18 2016
SII6 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) Feb 26 2016 - May 14 2016
SII7 心的旅程 (Heart Journey) May 20 2016 - Jun 10 2017
SII8 第48区 (District 48) Jun 30 2017 - Apr 30 2018
SII8.5 美丽48区 (Beautiful District 48) May 01 2018 - Nov 18 2018
SII9 重生计划 (Plan Salvation) Nov 23 2018 - Now

Members who are transferred out of this team (In Alphabetical Order)


Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)

 • 董芷依 Dong ZhiYi (SNH48 1st Gen)
 • 宫小荷 Gong XiaoHe (SNH48 3rd Gen)
 • 顾香君 Gu XiangJun (SNH48 1st Gen)
 • 刘力玮 Liu LiWei (SNH48 5th Gen)
 • 宫泽佐江 Miyazawa Sae (AKB48 2nd Gen)
 • 申月姣 Shen YueJiao (SNH48 5th Gen)
 • 铃木玛莉亚 Suzuki Mariya (AKB48 7th Gen)
 • 汤敏 Tang Min (SNH48 1st Gen)
 • 曾琳瑜 Zeng LinYu (SNH48 3rd Gen)

Zp 10001
陈观慧
Chen GuanHui
Zp 10002
陈思
Chen Si
Zp 10221
陈雨孜
Chen YuZi
Zp 10003
戴萌
Dai Meng
Zp 10113
段艺璇
Duan YiXuan
Zp 10228
黄恩茹
Huang EnRu
Zp 10004
蒋芸
Jiang Yun
Zp 10005
孔肖吟
Kong XiaoYin
Zp 10248
李慧
Li Hui
Zp 10006
李宇琪
Li YuQi
Zp 10222
刘丽千
Liu LiQian
Zp 10125
刘增艳
Liu ZengYan
Zp 10229
马玉灵
Ma YuLing
Zp 10007
莫寒
Mo Han
Zp 10230
宁轲
Ning Ke
Zp 10231
彭嘉敏
Peng JiaMin
Zp 10008
钱蓓婷
Qian BeiTing
Zp 10009
邱欣怡
Qiu XinYi
Zp 10086
邵雪聪
Shao XueCong
Zp 10232
沈小爱
Shen XiaoAi
Zp 10010
孙芮
Sun Rui
Zp 10130
田姝丽
Tian ShuLi
Zp 10216
王秋茹
Wang QiuRu
Zp 10012
温晶婕
Wen JingJie
Zp 10013
吴哲晗
Wu ZheHan
Zp 10014
徐晨辰
Xu ChenChen
Zp 10015
许佳琪
Xu JiaQi
Zp 10094
闫明筠
Yan MingJun
Zp 10227
由淼
You Miao
Zp 10017
袁雨桢
Yuan YuZhen
Zp 10019
张语格
Zhang YuGe
Zp 10233
赵天杨
Zhao TianYang
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.