FANDOM赖俊亦

Lai JunYi

Team CKG48
GNZ48 2nd Gen


Zp 70025

Information

  • 昵称 (Nickname): 小赖 (XiaoLai)
  • 生日 (Birthday): 2002-07-28
  • 岁数 (Age): 18 Years Old
  • 星座 (Constellation): 狮子座 (Leo)
  • 出生地 (Birthplace): 四川, 中国 (Sichuan, China)
  • 身高 (Height): 164 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 拉丁舞 (Latin Dance)、脸特长 (Long Face)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 看吃播 (Watching Eating Broadcast)、看小说 (Reading Novels)、剁手 (Shopaholic)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

GNZ48 2nd Gen >> Team Z >> Idols Ft >> CKG48

2017

2019


CKG48
Members Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanJiang XinLi HuiLai JunYiLiang JingJin
Liu YiHanLei YuXiaoMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian QianLanTu XiuWenWang JiaYuWang MengZhuWu XueYu
Yang YunHanYu YunXuanZhou QianYuZuo XinZhang YouNing
Stages CKG48 Special Stage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.