FANDOM黄歆源

Huang XinYuan

Team CKG48
CKG48 4th Gen


Zp 70104

Information

  • 昵称 (Nickname): 瓶盖 (PingGai)
  • 生日 (Birthday): ????-08-09
  • 岁数 (Age): ?? Years Old
  • 星座 (Constellation): 狮子座 (Leo)
  • 出生地 (Birthplace): 重庆, 中国 (Chongqing, China)
  • 身高 (Height): 160 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 烹饪 (Cook)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 轮滑 (Roller Skating)、游泳 (Swimming)、绘画 (Painting)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

CKG48 4th Gen >> Idols Ft >> CKG48

2020


CKG48
Members Cao LuDanChen NiYaDiao YingHuang XinYuanJiang XinLi HuiLai JunYi
Liang JingJinLiu YiHanLei YuXiaoMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian QianLanTu XiuWenWang JiaYuWang MengZhuWang SiYueWu XueYu
Yang YunHanYu YunXuanZhou QianYuZuo XinZhang YouNing
Stages CKG48 Special Stage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.