FANDOM


Logo-snh48 Logo-bej48 Logo-gnz48
荣誉毕业生 (SNH48 Group Honorary Graduate) 明星殿堂 (SNH48 Group Star Palace)
SNH48 GNZ48
Team SII Team HII Team G Team Z
Team NII Team X Team NIII GNZ48 Trainees
BEJ48 GNZ48 Class 4 GNZ48 Class 8
IDOLS Ft CKG48
海外练习生 (SNH48 Group Overseas Trainee)
Team z logo
Captain 队长:
农燕萍 Nong YanPing
Co-Captain 副队长:
龙亦瑞 Long YiRui
Zp 30043
Zp 30054

History of Team Z

2016

 • Oct 23 - GNZ48 Team Z is formed with 18 Members
  • (Members Count: 18) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Nov 18 -《专属派对》Premiere Show

2017

 • Apr 29 - GNZ48 2nd Gen Members (Lai JunYi, Zhang QiuYi) joined Team Z
  • (Members Count: 20) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Sep 10 -《专属派对》Final Show
 • Sep 15 -《代号·林和西》Premiere Show
 • Sep 16 - Nong YanPing appointed as Captain and Long YiRui appointed as Co-Captain
 • Oct 11 - Liu JiaYi, Wang Ying, Zhang XinYu and Zhao YiMin moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu
 • Oct 12 - Liu JiaYi, Wang Ying and Zhao YiMin returns to Team Z (but actually is on hiatus)
  • (Members Count: 19) Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Dec 31
  • 《代号·林和西》Final Show
  • GNZ48 Trainee (Bi RuiShan, He MengYao, Liang WanLin, Yu ZhiYuan) promoted to Team Z
   • (Members Count: 23) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin

2018

 • Jan 12 -《三角函数》Premiere Show
 • Jun 01 - GNZ48 Trainee Ye XiaoMeng promoted to Team Z
  • (Members Count: 24) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ShanShan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu, Zhao YiMin
 • Aug 10 - Liu JiaYi, Wang JiongYi, Wang Ying, Wang ZiXin, Yu ShanShan and Zhao YiMin moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang SiYue, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu
 • Aug 13 - Wang JiongYi returns to Team Z
  • (Members Count: 19) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, He MengYao, Lai JunYi, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Ye XiaoMeng, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi, Zhao XinYu

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Fang Qi and Lai ZiXi transferred to Team Z
  • GNZ48 Trainees Deng HuiEn, Guo YiNing, Liang Qiao, Xie FeiFei promoted to Team Z
  • Dai Ling, Lai JunYi, Zhao XinYu transferred to Idols Ft
  • Ye XiaoMeng moved to hiatus
  • Chen ZiYing, Yu ShanShan, Zhao YiMin graduated from GNZ48
   • (Members Count: 20) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Du QiuLin, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • Mar 16 - Wang ZiXin returns to Team Z
  • (Members Count: 21) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Du QiuLin, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • Mar 29 - Du QiuLin moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Bi RuiShan, Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, He MengYao, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ZhiYuan, Zhang QiuYi
 • May 03 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • May 25 - Bi RuiShan, He MengYao and Yu ZhiYuan moved to hiatus
  • (Members Count: 17) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Lai ZiXi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi
 • Dec 06 - Lai ZiXi moved to hiatus
  • (Members Count: 16) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi

2020

 • Jan 01 - Idols Ft Member Si PoLin transferred to Team Z
  • (Members Count: 17) Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Guo YiNing, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Si PoLin, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang QiuYi

Stages by GNZ48 Team Z
No Name Show Dates
Z1 专属派对 (Exclusive Party) Nov 18 2016 - Sep 10 2017
Z2 代号·林和西 (Code·LinHeXi) Sep 15 2017 - Dec 31 2017
Z3 三角函数 (Trigonometric Functions) Jan 12 2018 - Now
ZW1 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) May 03 2019 - Now

Members who are transferred out of this team (In Alphabetical Order)


Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)


Zp 30048
陈桂君
Chen GuiJun
Zp 30074
邓惠恩
Deng HuiEn
Zp 30104
方琪
Fang Qi
Zp 30093
梁乔
Liang Qiao
Zp 30079
梁婉琳
Liang WanLin
Zp 30054
龙亦瑞
Long YiRui
Zp 30043
农燕萍
Nong YanPing
Zp 30050
王翠菲
Wang CuiFei
Zp 30055
王炯义
Wang JiongYi
Zp 30042
王偲越
Wang SiYue
Zp 30041
王秭歆
Wang ZiXin
Zp 30095
谢菲菲
Xie FeiFei
Zp 30047
杨可璐
Yang KeLu
Zp 30046
杨媛媛
Yang YuanYuan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.