FANDOM


<< 6th General Election 8th General Election >>
SNH48 Group《创造炙热的青春》第七届偶像年度人气总决选
SNH48 Group 7th General Election

Candidates (Total: 176)
SNH48 (62)
Team SII
(10)
Chen YuZi, Jiang Yun, Liu LiQian, Liu ZengYan, Shao XueCong, Sun Rui, Wang QiuRu, Wen JingJie, You Miao, Yuan YuZhen
Team NII
(13)
Chen JiaYing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Yan Qin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu
Team HII
(21)
Chen Pan, Fei QinYuan, Guo Shuang, Hao JingYi, Hong PeiYun, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Li YuQian, Lin Nan, Lin ShuQing, Lin SiYi, Shen MengYao, Song YuShan, Sun ZhenNi, Wan LiNa, Wang XinYanTianTian, Wang Yi, Xu YangYuZhuo, Yuan YiQi, Zhang Xin
Team X
(18)
Chen Lin, Feng XiaoFei, Li XingYu, Li Zhao, Lv Yi, Pan LuYao, Pan YingQi, Qi Jing, Ran Wei, Song XinRan, Sun XinWen, Wang FeiYan, Wang JiaLing, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Zhang JiaYu
BEJ48 (42)
Team B
(14)
Cheng Ge, Duan YiXuan, Hu XiaoHui, Liu ShuXian, Lv Rui, Ning Ke, Qing YuWen, Qu MeiLin, Shen XiaoAi, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zhao TianYang
Team E
(15)
Chen QianNan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Li Na, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie, Zheng YiFan
Team J
(11)
Bai XinYu, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Sun YuShan, Tang Lin, Yang Ye, Zhang HuaiJin, Zhou Xiang
Trainees
(2)
Wang DanNi, Zhang RuiYi
GNZ48 (52)
Team G
(18)
Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Liang Jiao, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xie LeiLei, Xu ChuWen, Xu HuiLing, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
Team NIII
(11)
Chen NanXi, Hong JingWen, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu Jing, Wu YuFei, Xian ShenNan, Xie AiLin, Xu JiaYin, Zhang Run, Zheng DanNi
Team Z
(14)
Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Liang Qiao, Liang WanLin, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan
Trainees
(9)
Liu Guo, Ma XinYue, Mo Xin, Shi ZhuJun, Tang LiJia, Wu SiQi, Yang RuoXi, Zhang ShuYu, Zuo JingYuan
IDOLS Ft (20)
CKG48
(16)
Jiang Xin, Lai JunYi, Lei YuXiao, Li Hui, Liu YiHan, Mao YiHan, Qiao YuZhen, Tian QianLan, Wang JiaYu, Wang MengZhu, Wei XiaoYan, Wu XueYu, Yang YunHan, Zhang YouNing, Zhou QianYu, Zuo Xin
IDOLS Ft
(4)
Gao WeiRan, Gao XueYi, Wang Zi, Yang YuXin

1st Weekly Report (第一次周报)

  • Announcement Date: July 05 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
X
Song XinRan
NII
Lu Ting
SII
Sun Rui
HII
Zhang Xin
5 6 7 8
X
Li XingYu
B
Duan YiXuan
X
Ran Wei
X
Wang RuiQi
9 10 11 12
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
E
Su ShanShan
X
Yang BingYi
SII
You Miao
13 14 15 16
G
Xu ChuWen
CKG48
Li Hui
HII
Fei QinYuan
X
Wang FeiYan
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
NIII
Xie AiLin
G
Liang Jiao
G
Luo KeJia
HII
Xu YangYuZhuo
21 22 23 24
NII
Zhou ShiYu
NII
Zhang Xi
Z
Liang Qiao
NIII
Hong JingWen
25 26 27 28
NII
Lu TianHui
SII
Wen JingJie
Z
Fang Qi
X
Chen Lin
29 30 31 32
Z
Liang WanLin
HII
Hao JingYi
X
Wang XiaoJia
J
Jin LuoSai
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
HII
Yuan YiQi
CKG48
Lei YuXiao
J
Sun YuShan
G
Xie LeiLei
37 38 39 40
NII
Yan Qin
Z
Xie FeiFei
Z
Nong YanPing
G
Huang ChuYin
41 42 43 44
B
Zhao TianYang
X
Sun XinWen
J
Yang Ye
E
Ren ManLin
45 46 47 48
G
Zhu YiXin
SII
Jiang Yun
B
Qu MeiLin
HII
Lin ShuQing

Part 2

排名第49-58位 (按姓名排序)
Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)
J
He YangQingQing
SII
Liu ZengYan
G
Luo HanYue
GNZ48 Trainee
Mo Xin
HII
Shen MengYao
CKG48
Tian QianLan
G
Xu HuiLing
J
Zhang HuaiJin
NII
Zhang Yi
J
Zhou Xiang
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
NII
⚠️ Chen JiaYing
E
⚠️ Cheng YuLu
CKG48
Jiang Xin
NII
⚠️ Jiang ZhenYi
HII
⚠️ Li YuQian
GNZ48 Trainee
Liu Guo
J
⚠️ Liu YiFei
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
E
⚠️ Ma YuLing
CKG48
Mao YiHan
HII
⚠️ Song YuShan
X
⚠️ Wang JiaLing
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
CKG48
Wu XueYu
NIII
⚠️ Xian ShenNan
NIII
⚠️ Xu JiaYin
E
⚠️ Xu SiYang
CKG48
Yang YunHan
E
⚠️ Zheng YiFan
CKG48
Zuo Xin
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.

1st Preliminary Result (速报)

  • Announcement Date: July 12 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
NII
Lu Ting
603,907
X
Song XinRan
407,211
SII
Sun Rui
337,637
NIII
Zheng DanNi
112,221
5 6 7 8
E
Su ShanShan
103,244
HII
Xu YangYuZhuo
88,915
HII
Zhang Xin
78,967
HII
Fei QinYuan
77,255
9 10 11 12
HII
Lin SiYi
74,322
G
Chen Ke
74,191
G
Zhang QiongYu
74,177
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
73,547
13 14 15 16
X
Ran Wei
71,599
Z
Liang WanLin
67,589
G
Zeng AiJia
65,990
NIII
Liu LiFei
63,949
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
NII
Lu TianHui
63,121
CKG48
Li Hui
61,533
X
Li XingYu
60,933
X
Wang RuiQi
60,222
21 22 23 24
Z
Fang Qi
58,867
NII
Zhang Xi
57,091
X
Yang BingYi
56,449
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
55,807
25 26 27 28
J
Bai XinYu
54,876
X
Wang XiaoJia
54,350
NIII
Hong JingWen
54,236
IDFT
Yang YuXin
53,953
29 30 31 32
HII
Yuan YiQi
52,389
B
Duan YiXuan
51,738
J
He YangQingQing
51,613
HII
Jiang ShuTing
50,896
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
G
Xu ChuWen
50,861
G
Luo KeJia
50,212
SII
Liu ZengYan
49,198
SII
You Miao
48,557
37 38 39 40
G
Zhu YiXin
47,819
Z
Wang ZiXin
46,909
B
Shen XiaoAi
45,116
NIII
Xie AiLin
44,932
41 42 43 44
NII
Zhou ShiYu
44,107
X
Qi Jing
43,671
NII
Liu Jie
43,247
B
Cheng Ge
43,097
45 46 47 48
X
Wang FeiYan
42,018
NII
Jin YingYue
41,821
B
Qing YuWen
40,923
CKG48
Tian QianLan
40,738

Part 2

排名第49-58位
Position 49 to 58
49 50 51 52
CKG48
Lei YuXiao
38,850
Z
Liang Qiao
38,026
NII
Yan Qin
37,485
B
Zhao TianYang
37,148
53 54 55 56
NII
Zhang Yi
36,942
G
Liang Jiao
35,868
NIII
Wu YuFei
32,965
HII
Sun ZhenNi
30,088
57 58
Z
Yang YuanYuan
30,033
E
Peng JiaMin
29,688
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
NII
⚠️ Chen JiaYing
CKG48
Jiang Xin
NII
⚠️ Jiang ZhenYi
GNZ48 Trainee
Liu Guo
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
CKG48
Mao YiHan
HII
⚠️ Song YuShan
Z
⚠️ Wang CuiFei
BEJ48 Trainee
Wang DanNi
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
E
⚠️ Wang YuLan
CKG48
Wei XiaoYan
NIII
⚠️ Xian ShenNan
X
⚠️ Xie TianYi
NIII
⚠️ Xu JiaYin
G
⚠️ Yang QingYing
CKG48
Yang YunHan
SII
⚠️ Yuan YuZhen
NII
Zhang RuiJie
E
⚠️ Zheng YiFan
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.
单周票数增长榜前7名
Weekly Vote Count Increase Leaderboard TOP 7
1 2 3 4
NII
Lu Ting
441,300
X
Song XinRan
241,680
SII
Sun Rui
237,863
NIII
Zheng DanNi
105,571
5 6 7
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
70,740
G
Zhang QiongYu
67,202
HII
Lin SiYi
66,272

Part 3

BEJ48 TOP 16
1 2 3 4
E
Su ShanShan
103,244 (Rank 5)
J
Bai XinYu
54,876 (Rank 25)
B
Duan YiXuan
51,738 (Rank 30)
J
He YangQingQing
51,613 (Rank 31)
5 6 7 8
B
Shen XiaoAi
45,116 (Rank 39)
B
Cheng Ge
43,097 (Rank 44)
B
Qing YuWen
40,923 (Rank 47)
B
Zhao TianYang
37,148 (Rank 52)
9 10 11 12
E
Peng JiaMin
29,688 (Rank 58)
J
Liu Xian
-
J
Yang Ye
-
B
Qu MeiLin
-
13 14 15 16
J
Zhang HuaiJin
-
J
Zhou Xiang
-
B
Tian ShuLi
-
J
Jin LuoSai
-
GNZ48 TOP 16
1 2 3 4
NIII
Zheng DanNi
112,221 (Rank 4)
G
Chen Ke
74,191 (Rank 10)
G
Zhang QiongYu
74,177 (Rank 11)
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
73,547 (Rank 12)
5 6 7 8
Z
Liang WanLin
67,589 (Rank 14)
G
Zeng AiJia
65,990 (Rank 15)
NIII
Liu LiFei
63,949 (Rank 16)
Z
Fang Qi
58,867 (Rank 21)
9 10 11 12
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
55,807 (Rank 24)
NIII
Hong JingWen
54,236 (Rank 27)
G
Xu ChuWen
50,861 (Rank 33)
G
Luo KeJia
50,212 (Rank 34)
13 14 15 16
G
Zhu YiXin
47,819 (Rank 37)
Z
Wang ZiXin
46,909 (Rank 38)
NIII
Xie AiLin
44,932 (Rank 40)
Z
Liang Qiao
38,026 (Rank 50)
CKG48 TOP 7
1 2 3 4
Li Hui
61,533 (Rank 18)
Tian QianLan
40,738 (Rank 48)
Lei YuXiao
38,850 (Rank 49)
Liu YiHan
-
5 6 7
Wu XueYu
-
Zhou QianYu
-
Wang MengZhu
-

2nd Weekly Report (第二次周报)

  • Announcement Date: July 19 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
SII
Sun Rui
NII
Lu Ting
X
Song XinRan
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
5 6 7 8
HII
Zhang Xin
G
Xie LeiLei
NIII
Zheng DanNi
HII
Shen MengYao
9 10 11 12
G
Zhang QiongYu
E
Su ShanShan
HII
Yuan YiQi
X
Wang XiaoJia
13 14 15 16
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
HII
Xu YangYuZhuo
SII
Liu ZengYan
G
Chen Ke
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
HII
Lin SiYi
HII
Fei QinYuan
X
Wang RuiQi
X
Ran Wei
21 22 23 24
G
Zeng AiJia
SII
You Miao
Z
Fang Qi
NIII
Liu LiFei
25 26 27 28
Z
Liang WanLin
NII
Lu TianHui
X
Yang BingYi
CKG48
Li Hui
29 30 31 32
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
G
Zhu YiXin
B
Qing YuWen
X
Li XingYu
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
NII
Zhang Xi
NIII
Hong JingWen
J
Bai XinYu
B
Duan YiXuan
37 38 39 40
HII
Jiang ShuTing
IDFT
Yang YuXin
J
He YangQingQing
G
Xu ChuWen
41 42 43 44
G
Luo KeJia
Z
Wang ZiXin
B
Shen XiaoAi
NII
Liu Jie
45 46 47 48
NIII
Xie AiLin
X
Qi Jing
NII
Zhou ShiYu
NIII
Liu QianQian

Part 2

排名第49-58位 (按姓名排序)
Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)
B
Cheng Ge
NII
Jin YingYue
CKG48
Lei YuXiao
G
Liang Jiao
Z
Liang Qiao
HII
Sun ZhenNi
CKG48
Tian QianLan
X
Wang FeiYan
NII
Zhang Yi
B
Zhao TianYang
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
NII
⚠️ Chen JiaYing
GNZ48 Trainee
Liu Guo
CKG48
Lai JunYi
B
Lv Rui
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
CKG48
Mao YiHan
HII
⚠️ Song YuShan
Z
⚠️ Wang CuiFei
BEJ48 Trainee
Wang DanNi
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
E
⚠️ Wang YuLan
IDFT
Wang Zi
CKG48
Wei XiaoYan
NIII
⚠️ Xian ShenNan
NIII
⚠️ Xu JiaYin
G
⚠️ Yang QingYing
CKG48
Yang YunHan
NII
Zhang RuiJie
E
⚠️ Zheng YiFan
CKG48
Zuo Xin
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.
单周票数增长榜前7名
Weekly Vote Count Increase Leaderboard TOP 7
1 2 3 4
SII
Sun Rui
601,210
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
139,586
G
Xie LeiLei
111,532
HII
Shen MengYao
90,916
5 6 7
HII
Zhang Xin
56,051
HII
Yuan YiQi
52,542
X
Wang XiaoJia
46,746

3rd Weekly Report (第三次周报)

  • Announcement Date: July 26 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
SII
Sun Rui
NII
Lu Ting
X
Song XinRan
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
5 6 7 8
HII
Shen MengYao
B
Duan YiXuan
NIII
Zheng DanNi
HII
Lin SiYi
9 10 11 12
G
Xie LeiLei
G
Zhang QiongYu
HII
Fei QinYuan
X
Yang BingYi
13 14 15 16
HII
Zhang Xin
X
Wang XiaoJia
NIII
Liu LiFei
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
HII
Xu YangYuZhuo
E
Su ShanShan
HII
Yuan YiQi
G
Chen Ke
21 22 23 24
SII
Liu ZengYan
X
Wang RuiQi
X
Ran Wei
Z
Fang Qi
25 26 27 28
G
Zeng AiJia
SII
You Miao
CKG48
Li Hui
Z
Liang WanLin
29 30 31 32
NII
Lu TianHui
J
Bai XinYu
G
Xu ChuWen
B
Qing YuWen
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
G
Zhu YiXin
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
NII
Zhou ShiYu
X
Li XingYu
37 38 39 40
NII
Zhang Xi
B
Shen XiaoAi
NIII
Hong JingWen
SII
Jiang Yun
41 42 43 44
NII
Jin YingYue
HII
Jiang ShuTing
IDFT
Yang YuXin
HII
Li JiaEn
45 46 47 48
J
He YangQingQing
X
Qi Jing
Z
Wang ZiXin
G
Luo KeJia

Part 2

排名第49-58位 (按姓名排序)
Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)
X
Chen Lin
B
Cheng Ge
NII
Liu Jie
NIII
Liu QianQian
HII
Sun ZhenNi
X
Wang FeiYan
NIII
Wu YuFei
NIII
Xie AiLin
NII
Zhang Yi
NII
Zhang YuXin
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
E
⚠️ Cheng YuLu
SII
Chen YuZi
HII
⚠️ Hong PeiYun
GNZ48 Trainee
Liu Guo
B
Lv Rui
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
CKG48
Mao YiHan
B
⚠️ Sun XiaoYan
Z
⚠️ Wang CuiFei
BEJ48 Trainee
Wang DanNi
CKG48
Wang JiaYu
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
CKG48
Wei XiaoYan
NIII
⚠️ Xian ShenNan
NIII
⚠️ Xu JiaYin
G
⚠️ Yang QingYing
CKG48
Yang YunHan
CKG48
Zhang YouNing
CKG48
Zhou QianYu
CKG48
Zuo Xin
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.
单周票数增长榜前7名
Weekly Vote Count Increase Leaderboard TOP 7
1 2 3 4
B
Duan YiXuan
158,707
X
Song XinRan
105,190
HII
Shen MengYao
104,918
SII
Sun Rui
97,781
5 6 7
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
95,996
HII
Lin SiYi
93,946
NIII
Zheng DanNi
81,771

2nd Preliminary Result (中报)

  • Announcement Date: August 02 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
SII
Sun Rui
2,213,959
NII
Lu Ting
1,714,476
X
Song XinRan
658,587
HII
Shen MengYao
497,680
5 6 7 8
B
Duan YiXuan
373,159
E
Su ShanShan
361,655
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
288,286
HII
Fei QinYuan
255,186
9 10 11 12
HII
Yuan YiQi
250,083
NIII
Zheng DanNi
247,709
HII
Lin SiYi
247,678
X
Wang XiaoJia
243,168
13 14 15 16
G
Xie LeiLei
241,461
G
Chen Ke
235,841
G
Zhang QiongYu
190,033
HII
Zhang Xin
178,262
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
X
Yang BingYi
167,055
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
162,776
HII
Xu YangYuZhuo
149,555
NIII
Liu LiFei
147,174
21 22 23 24
B
Qing YuWen
141,071
X
Wang RuiQi
129,062
SII
Liu ZengYan
124,035
G
Zeng AiJia
121,815
25 26 27 28
HII
Li JiaEn
120,878
X
Ran Wei
111,959
Z
Fang Qi
108,438
NIII
Hong JingWen
107,619
29 30 31 32
Z
Liang WanLin
104,156
SII
You Miao
94,679
J
Bai XinYu
91,723
NII
Zhang YuXin
90,732
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
CKG48
Li Hui
87,807
Z
Wang ZiXin
87,748
NII
Zhang Yi
87,362
HII
Sun ZhenNi
87,135
37 38 39 40
G
Zhu YiXin
85,699
B
Shen XiaoAi
85,326
NII
Zhou ShiYu
84,770
NII
Lu TianHui
84,454
41 42 43 44
G
Xu ChuWen
80,797
HII
Jiang ShuTing
80,128
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
79,891
X
Li XingYu
78,795
45 46 47 48
X
Qi Jing
78,278
J
Yang Ye
77,805
NIII
Liu QianQian
76,245
B
Tian ShuLi
71,075

Part 2

排名第49-58位
Position 49 to 58
49 50 51 52
NII
Zhang Xi
69,991
HII
Jiang Shan
66,538
NII
Jin YingYue
63,324
SII
Jiang Yun
62,218
53 54 55 56
X
Chen Lin
60,727
J
Zhang HuaiJin
55,678
J
Huang EnRu
55,133
IDFT
Yang YuXin
54,921
57 58
J
He YangQingQing
54,773
Z
Long YiRui
53,721
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
NII
⚠️ Chen JiaYing
E
⚠️ Cheng YuLu
IDFT
Gao WeiRan
IDFT
Gao XueYi
NII
⚠️ Jiang ZhenYi
GNZ48 Trainee
Liu Guo
B
Lv Rui
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
CKG48
Mao YiHan
Z
⚠️ Wang CuiFei
BEJ48 Trainee
Wang DanNi
CKG48
Wang JiaYu
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
CKG48
Wei XiaoYan
NIII
⚠️ Xu JiaYin
CKG48
Yang YunHan
X
⚠️ Zhang JiaYu
BEJ48 Trainee
Zhang RuiYi
CKG48
Zuo Xin
E
⚠️ Zheng YiFan
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.
单周票数增长榜前7名
Weekly Vote Count Increase Leaderboard TOP 7
1 2 3 4
SII
Sun Rui
1,177,331
NII
Lu Ting
1,066,308
HII
Shen MengYao
272,473
E
Su ShanShan
250,261
5 6 7
B
Duan YiXuan
158,387
HII
Yuan YiQi
143,651
X
Song XinRan
143,154

Part 3

BEJ48 TOP 16
1 2 3 4
B
Duan YiXuan
373,159 (Rank 5)
E
Su ShanShan
361,655 (Rank 6)
B
Qing YuWen
141,071 (Rank 21)
J
Bai XinYu
91,723 (Rank 31)
5 6 7 8
B
Shen XiaoAi
85,326 (Rank 38)
J
Yang Ye
77,805 (Rank 46)
B
Tian ShuLi
71,075 (Rank 48)
J
Zhang HuaiJin
55,678 (Rank 53)
9 10 11 12
J
Huang EnRu
55,133 (Rank 54)
J
He YangQingQing
54,773 (Rank 57)
B
Hu XiaoHui
-
J
Liu Xian
-
13 14 15 16
B
Cheng Ge
-
B
Zhao TianYang
-
E
Ma YuLing
-
E
Peng JiaMin
-
GNZ48 TOP 16
1 2 3 4
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
288,286 (Rank 7)
NIII
Zheng DanNi
247,709 (Rank 10)
G
Xie LeiLei
241,461 (Rank 13)
G
Chen Ke
235,841 (Rank 14)
5 6 7 8
G
Zhang QiongYu
190,033 (Rank 15)
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
162,776 (Rank 18)
NIII
Liu LiFei
147,174 (Rank 20)
G
Zeng AiJia
121,815 (Rank 24)
9 10 11 12
Z
Fang Qi
108,438 (Rank 27)
NIII
Hong JingWen
107,619 (Rank 28)
Z
Liang WanLin
104,156 (Rank 29)
Z
Wang ZiXin
87,748 (Rank 34)
13 14 15 16
G
Zhu YiXin
85,699 (Rank 37)
G
Xu ChuWen
80,797 (Rank 41)
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
79,891 (Rank 43)
NIII
Liu QianQian
76,245 (Rank 47)
CKG48 TOP 7
1 2 3 4
Li Hui
87,807 (Rank 33)
Lei YuXiao
-
Tian QianLan
-
Liu YiHan
-
5 6 7
Wang MengZhu
-
Wu XueYu
-
Lai JunYi
-

Final Weekly Report (最后一次周报)

  • Announcement Date: August 09 2020

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
SII
Sun Rui
NII
Lu Ting
X
Song XinRan
B
Duan YiXuan
5 6 7 8
HII
Shen MengYao
HII
Lin SiYi
E
Su ShanShan
HII
Yuan YiQi
9 10 11 12
X
Wang XiaoJia
HII
Xu YangYuZhuo
HII
Fei QinYuan
GNZ48 Trainee
Zuo JingYuan
13 14 15 16
NIII
Zheng DanNi
G
Chen Ke
G
Xie LeiLei
G
Zhang QiongYu
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
X
Yang BingYi
HII
Zhang Xin
SII
Liu ZengYan
GNZ48 Trainee
Tang LiJia
21 22 23 24
SII
Jiang Yun
NIII
Liu LiFei
B
Qing YuWen
HII
Li JiaEn
25 26 27 28
X
Wang RuiQi
X
Ran Wei
G
Zeng AiJia
HII
Sun ZhenNi
29 30 31 32
NIII
Hong JingWen
Z
Liang WanLin
Z
Fang Qi
J
Bai XinYu
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
G
Xu ChuWen
SII
You Miao
NII
Jin YingYue
CKG48
Li Hui
37 38 39 40
NII
Zhang Yi
NII
Zhou ShiYu
Z
Wang ZiXin
X
Chen Lin
41 42 43 44
G
Zhu YiXin
NII
Zhang YuXin
B
Shen XiaoAi
NII
Lu TianHui
45 46 47 48
J
Yang Ye
NIII
Liu QianQian
X
Qi Jing
HII
Jiang Shan

Part 2

排名第49-58位 (按姓名排序)
Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)
B
Hu XiaoHui
J
Huang EnRu
HII
Jiang ShuTing
X
Li XingYu
Z
Long YiRui
Z
Nong YanPing
GNZ48 Trainee
Shi ZhuJun
B
Tian ShuLi
J
Zhang HuaiJin
NII
Zhang Xi
最后20名 (按姓名排序)
Last 20 Positions (In Alphabetical Order)
SII
Chen YuZi
IDFT
Gao XueYi
NII
⚠️ Jiang ZhenYi
GNZ48 Trainee
Liu Guo
B
Lv Rui
GNZ48 Trainee
Ma XinYue
CKG48
Mao YiHan
Z
⚠️ Wang CuiFei
BEJ48 Trainee
Wang DanNi
X
⚠️ Wang JiaLing
CKG48
Wang JiaYu
HII
⚠️ Wang XinYanTianTian
CKG48
Wei XiaoYan
NIII
⚠️ Xu JiaYin
CKG48
Yang YunHan
X
⚠️ Zhang JiaYu
BEJ48 Trainee
Zhang RuiYi
GNZ48 Trainee
Zhang ShuYu
CKG48
Zuo Xin
E
⚠️ Zheng YiFan
Members with a ⚠️ represents that they are in the danger zone of being demoted to Idols Ft if they continue to be in this category.
单周票数增长榜前7名
Weekly Vote Count Increase Leaderboard TOP 7
1 2 3 4
HII
Lin SiYi
218,675
HII
Xu YangYuZhuo
181,946
B
Duan YiXuan
151,603
X
Song XinRan
133,618
5 6 7
HII
Yuan YiQi
119,812
X
Wang XiaoJia
103,227
SII
Jiang Yun
97,845

Members Not Able To Perform On Stage (Total: 28)
Bolded Names denote they are Rank 149 to 156 (Total : 8)
Non-Bolded Names denote they are Rank 157 to 176 (Bottom 20).
SNH48 (9)
Team SII
(1)
Chen YuZi
Team NII
(3)
Chen JiaYing, Jiang ZhenYi, Zhang RuiJie
Team HII
(2)
Hong PeiYun, Wang XinYanTianTian
Team X
(3)
Pan LuYao, Wang JiaLing, Zhang JiaYu
BEJ48 (4)
Team B
(1)
Lv Rui
Team E
(1)
Zheng YiFan
Team J
(0)
ALL PARTICIPATING
Trainees
(2)
Wang DanNi, Zhang RuiYi
GNZ48 (7)
Team G
(1)
Yang QingYing
Team NIII
(1)
Xu JiaYin
Team Z
(1)
Wang CuiFei
Trainees
(4)
Liu Guo, Ma XinYue, Mo Xin, Zhang ShuYu
IDOLS Ft (8)
CKG48
(7)
Lai JunYi, Mao YiHan, Wang JiaYu, Wei XiaoYan, Yang YunHan, Zhang YouNing, Zuo Xin
IDOLS Ft
(1)
Gao XueYi

Final Result (最终结果)

  • Announcement Date: August 15 2020

Concert Setlist

Overture
M01. 时间的歌 (2019 Top Girls)
*Li YiTong will participate via VCR
M02. 夏日柠檬船 (GNZ48 Team Z)
M03. 梦想岛 (GNZ48 Team NIII)
M04. 盛夏好声音 (GNZ48 Team G)
M05. 你所不知道的我 (GNZ48)
M06. 希望之光 (BEJ48 Team E)
M07. 翅膀 (BEJ48 Team J)
M08. Be A Fighter (BEJ48 Team B)
M09. 表演季 (CKG48)
M10. 春日 (SNH48 Team NII)
M11. Lalala (SNH48 Team SII)
M12. 遥远的梦 (SNH48 Team HII)
M13. 冬日 (SNH48 Team X)
M14. The Shadow (7SENSES)
M15. 你最最最重要 (Produce Camp 2020 Members)
M16. Yes! Ok! (Youth With You 2 Members)
M17. 花园舞曲 (We Are Blazing Members)
M18. 有你 (2019 Next Girls)
M19. 勇不勇敢 (2019 Under Girls)
M20. 重力 (Duan YiXuan)
M21. 黑玫瑰/Black Baccara (Kong XiaoYin, Chen Ke, Su ShanShan)
M22. 幻 (Song XinRan, Tang LiJia, Fei QinYuan)
M23. 黑天鹅 (Zhang YuGe, Sun Rui)
M24. 深海之声 (Wu ZheHan, Liu LiFei, Shen MengYao)
M25. 爱未央 (Xu JiaQi, Dai Meng)
M26. 远方的海 (Mo Han)
M27. 天晴了 (All feat. JNR48)
M28. 雨季之后 (JNR48)

Result Announcement

Part 1

Next Girls (梦想组)

48th - 41st Place

48

142,386

由淼

You Miao
SNH48
Team SII
SNH48 13th Gen

Last Year
NEW

47

145,885

张怡

Zhang Yi
SNH48
Team NII
SNH48 5th Gen

Last Year
NEW

46

147,783

陈琳

Chen Lin
SNH48
Team X
SNH48 4th Gen

Last Year
NEW

45

151,933

金莹玥

Jin YingYue
SNH48
Team NII
SNH48 8th Gen

Last Year
NEW

44

153,414

卢天惠

Lu TianHui
SNH48
Team NII
SHY48 1st Gen

Last Year
NEW

43

153,858

田姝丽

Tian ShuLi
BEJ48
Team B
SNH48 5th Gen

Last Year
NEW

42

153,991

徐楚雯

Xu ChuWen
GNZ48
Team G
CKG48 2nd Gen

Last Year
NEW

41

158,987

柏欣妤

Bai XinYu
BEJ48
Team J
CKG48 1st Gen

Last Year
NEW

40th - 33rd Place

40

160,075

周诗雨

Zhou ShiYu
SNH48
Team NII
SNH48 9th Gen

Last Year
27

39

167,489

梁婉琳

Liang WanLin
GNZ48
Team Z
GNZ48 3rd Gen

Last Year
NEW

38

169,944

冉蔚

Ran Wei
SNH48
Team X
CKG48 1st Gen

Last Year
NEW

37

172,820

陈倩楠

Chen QianNan
BEJ48
Team E
SNH48 6th Gen

Last Year
48

36

176,773

王秭歆

Wang ZiXin
GNZ48
Team Z
GNZ48 1st Gen

Last Year
NEW

35

177,187

龙亦瑞

Long YiRui
GNZ48
Team Z
GNZ48 1st Gen

Last Year
NEW

34

178,765

杨晔

Yang Ye
BEJ48
Team J
BEJ48 1st Gen

Last Year
NEW

33

181,422

刘胜男

Liu ShengNan
BEJ48
Team E
SNH48 6th Gen

Last Year
35

Under Girls (高飞组)

32nd - 25th Place

32

182,748

张雨鑫

Zhang YuXin
SNH48
Team NII
SNH48 3rd Gen

Last Year
32

31

185,857

李慧

Li Hui
CKG48
SHY48 1st Gen

Last Year
NEW

30

195,908

孙珍妮

Sun ZhenNi
SNH48
Team HII
SNH48 6th Gen

Last Year
NEW

29

196,906

洪静雯

Hong JingWen
GNZ48
Team NIII
SNH48 6th Gen

Last Year
NEW

28

200,337

朱怡欣

Zhu YiXin
GNZ48
Team G
GNZ48 2nd Gen

Last Year
45

27

201,348

曾艾佳

Zeng AiJia
GNZ48
Team G
GNZ48 2nd Gen

Last Year
37

26

232,327

王睿琦

Wang RuiQi
SNH48
Team X
SHY48 2nd Gen

Last Year
NEW

25

242,857

方琪

Fang Qi
GNZ48
Team Z
CKG48 3rd Gen

Last Year
34

24th - 17th Place

24

245,807

刘力菲

Liu LiFei
GNZ48
Team NIII
SNH48 6th Gen

Last Year
12

23

258,242

蒋芸

Jiang Yun
SNH48
Team SII
SNH48 2nd Gen

Last Year
NEW

22

266,661

青钰雯

Qing YuWen
BEJ48
Team B
SNH48 6th Gen

Last Year
44

21

279,994

刘增艳

Liu ZengYan
SNH48
Team SII
SNH48 5th Gen

Last Year
30

20

306,152

李佳恩

Li JiaEn
SNH48
Team HII
SNH48 6th Gen

Last Year
NEW

19

345,247

唐莉佳

Tang LiJia
GNZ48
Trainee
SNH48 6th Gen

Last Year
11

18

348,352

张琼予

Zhang QiongYu
GNZ48
Team G
SNH48 6th Gen

Last Year
38

17

367,455

陈珂

Chen Ke
GNZ48
Team G
SNH48 5th Gen

Last Year
10

Top Girls (星光组)

16th - 8th Place

16

405,444

谢蕾蕾

Xie LeiLei
GNZ48
Team G
SNH48 5th Gen

Last Year
23

15

490,001

郑丹妮

Zheng DanNi
GNZ48
Team NIII
SNH48 6th Gen

Last Year
19

14

524,140

费沁源

Fei QinYuan
SNH48
Team HII
SNH48 5th Gen

Last Year
15

13

534,644

王晓佳

Wang XiaoJia
SNH48
Team X
SNH48 4th Gen

Last Year
29

12

597,778

袁一琦

Yuan YiQi
SNH48
Team HII
SNH48 7th Gen

Last Year
21

11

608,097

张昕

Zhang Xin
SNH48
Team HII
SNH48 3rd Gen

Last Year
20

10

624,527

许杨玉琢

Xu YangYuZhuo
SNH48
Team HII
SNH48 3rd Gen

Last Year
22

9

624,678

杨冰怡

Yang BingYi
SNH48
Team X
SNH48 4th Gen

Last Year
33

8

627,468

左婧媛

Zuo JingYuan
GNZ48
Trainee
SNH48 6th Gen

Last Year
18

7th - 4th Place

7

685,007

苏杉杉

Su ShanShan
BEJ48
Team E
SNH48 6th Gen

Last Year
14

6

963,459

段艺璇

Duan YiXuan
BEJ48
Team B
SNH48 5th Gen

Last Year
3

5

983,764

林思意

Lin SiYi
SNH48
Team HII
SNH48 2nd Gen

Last Year
NEW

4

1,035,116

沈梦瑶

Shen MengYao
SNH48
Team HII
SNH48 5th Gen

Last Year
16

3rd - 1st Place

3

1,383,062

宋昕冉

Song XinRan
SNH48
Team X
SNH48 4th Gen

Last Year
8

2

2,415,173

陆婷

Lu Ting
SNH48
Team NII
SNH48 2nd Gen

Last Year
NEW

1

3,533,525

孙芮

Sun Rui
SNH48
Team SII
SNH48 2nd Gen

Last Year
13

Part 2

BEJ48 TOP 16

GNZ48 TOP 16


SNH48 Group General Election
1st
一心向前
Winner: Wu ZheHan
1st Runner-Up: Qiu XinYi • 2nd Runner-Up: Zhao JiaMin
2nd
梦想高飞
Winner: Zhao JiaMin
1st Runner-Up: Ju JingYi • 2nd Runner-Up: Li YiTong
3rd
比翼齐飞
Winner: Ju JingYi
1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
4th
我心翱翔
Winner: Ju JingYi
1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
5th
砥砺前行
Winner: Li YiTong
1st Runner-Up: Huang TingTing • 2nd Runner-Up: Feng XinDuo
6th
新的旅程
Winner: Li YiTong
1st Runner-Up: Mo Han • 2nd Runner-Up: Duan YiXuan
7th
创造炙热的青春
Winner: Sun Rui
1st Runner-Up: Lu Ting • 2nd Runner-Up: Song XinRan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.